กรรมวิธีการผลิตหัวจ่ายน้ำ (Springkler) แบบเลื่อนเก็บหัวได้ (POP-UP) โดยใช้ท่อพีวีซี (PVC)

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 15932 [รายละเอียด]

ระวี อยู่สำราญhits : 32 , download : 8
  อุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของน้ำคงที่แบบปรับค่าได้

(อยู่ในระหว่างการขออนุสิทธิบัตร งานทรัพย์สินทางปัญญา, กรกฎาคม 2561)

รศ.มนตรี ค้ำชูhits : 139 , download : 6
  เครื่องมือวัดระดับน้ำด้วยหลักการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Water Level Gauge)

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 21862 [รายละเอียด]

ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ และนายศักดิ์สิทธิ์ เทพประสิทธิ์hits : 44 , download : 1
 
 
เครื่องมือวัดระดับพื้นที่โดยใช้ระดับน้ำ

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 17202 [รายละเอียด]

รศ.มนตรี ค้ำชูhits : 16 , download : 1
  เครื่องวัดการระเหยแบบถาด

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 17203 [รายละเอียด]

รศ.มนตรี ค้ำชูhits : 22 , download : 1
  แหวนเตเปอร์ (Taper ring gauge) ป้องกันการรั่วซึมน้ำ

เลขที่อนุสิทธิบัตร : 22737 [รายละเอียด]

นายระวี อยู่สำราญhits : 2 , download : 0