หนังสือ Connecting..
dbConn
  หน้าหลัก ห้องสมุดออนไลน์
ค้นหาจาก ผู้แต่ง : คำค้น วราวุธ วุฒิวณิชย์ : พบ 17 รายการ  
ที่ ปก ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ปีพิมพ์ เอกสาร จำนวนดาวน์โหลด
1
การไหลในทางน้ำเปิด

Open Channel Flow

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ n/a 19
2
การประเมินน้ำท่าด้วยแบบจำลอง HEC-4

Monthly Streamflow Simulation

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ n/a 11
3
วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น

Introduction to Irrigation Engineering

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ , ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์ , ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 2558 23
4
เอกสารคำสอนวิชา 207631 การวิเคราะห์ทางสโตแคสติกสำหรับระบบชลประทาน

Stochastic Analysis of Irrigation System

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2554 11
5
การจัดการทางวิศวกรรม

Engineering Management

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ , ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 2554 14
6
อุทกวิทยาทางวิศวกรรม

Engineering Hydrology

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ , ดร.ทองเปลว กองจันทร์ , ดร.วัชระ เสือดี 2550 25
7
การวางแผนและการประเมินโครงการ

Project Planning and Appraisal

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2550 18
8
สถิติทางวิศวกรรม

Engineering Statistics

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2547 14
9
อุทกวิทยาทางวิศวกรรม

Engineering Hydrology

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2545 15
10
อุทกวิทยาประยุกต์

Applied Hydrology

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2541 16
11
การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา

Design of Farm Irrigation Systems

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2539 23
12
การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมชลประทาน

Computer Application for Irrigation Engineering

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2538 11
13
การจัดการเรื่องน้ำขั้นสูง เล่ม 1

Advanced Water Management 1

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2538 12
14
การจัดการเรื่องน้ำขั้นสูง เล่ม 2

Advanced Water Management 2

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2538 12
15
การออกแบบการชลประทานบนผิวดิน เล่ม 1

Design of Surface Irrigation 1

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ , ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์ 2536 13
16
การออกแบบการชลประทานบนผิวดิน เล่ม 2

Design of Surface Irrigation 2

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ , ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์ 2536 13
17
การออกแบบอาคารบังคับน้ำ

Design of Water Control Structures

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2534 17