Connecting..
dbConn
  หน้าหลัก ห้องสมุดออนไลน์ ค้นหาจาก คำค้น  
 
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 612 รายการ  
ที่ ปีการศึกษา ชื่อโครงงาน ผู้จัดทำโครงงาน ประธานโครงงาน เอกสาร
1
2561 การพัฒนาฐานข้อมูลค่าการใช้น้ำของพืชอ้างอิงและฝนเชิงพื้นที่ในประเทศไทยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Development of reference crop evapotranspiration and rainfall database in Thailand by using geographic information system

1.พลเพชร สมานมิตร

2.อภิสิทธิ์ มุคุระ

อ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์ 01/2561
2
2560 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจาลอง NSFM โดยใช้ปรากฏการณ์เอ็นโซ่

Sensitivity analysis of NSFM mode for Maeklong river Basin using ENSO events

1.ณัฐภัทร จานงค์ทรัพย์

2.วีรภพ ศูนย์กลาง

อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ 17/2560
3
2560 การศึกษาการลดอัตราการระเหยของน้าในแหล่งน้า

Decreasing Evaporation Loss in Water Resources

1.ณัฐวุฒิ ไวยโอรส

2.ปรัชญ์ จรัลชวนะเพท

อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ 15/2560
4
2560 การวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำของการเลี้ยงกุ้งขาว

Analysis of water use of white shrimp (Litopenaeus vannamei) culture

1.กาญจนภิษก์ ทะทอง

2.ณัฐรินีย์ คิ้วองอาจ

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 14/2560
5
2560 การวิเคราะห์การจัดการระบบการเพาะปลูกโครงการชลประทานเจ้าพระยาตอนล่าง

Analysis of Management System for Cultivation of Lower Chao Phraya Irrigation

1.ธนกร นรสิงห์

2.ธันวนนท์ ศักดิ์สิทธิ์

3.กนิษฐ์ ขวัญเมือง

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน 13/2560
6
2560 การวิเคราะห์ความต้องการน้ำ และความพอเพียงของระบบส่งน้ำโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้าย

Analysis for Water requirements and Sufficiency of irrigation system in the left side of Greater Mae Klong Irrigation Area

1.ธนรัฐ พุกจันทร์

2.ไพศาล ศุภนัตร์

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน 12/2560
7
2560 การออกแบบและประเมินราคาโรงเรื่อนปลูกพืชขนาดเล็ก

Design and Cost Estimation for Small Greenhouse

1.พีรพล พุฒิเพ็ญ

2.ดวง ห้าวหาญ

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 11/2560
8
2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลน้ำท่าของลุ่มน้ำในภาคใต้ของประเทศไทย

A Development of information System of Runoff Data in Southern Part of Thailand

1.ณัฐชนน แก้วดี

2.พสิษฐ์ เดือนศิริรัตน์

3.ชวนากร ศรีศักดา

ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 10/2560
9
2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลน้ำท่าในลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำท่าจีน

A Development of Information System of Runoff Data in Maeklong and Thachin River Basins

1.นาถนภา นกดี

2.สินีนาฎ สายสร้อย

ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 09/2560
10
2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลนํ้าท่าในลุ่มนํ้ายมและลุ่มนํ้าป่าสัก

A Development of Information System of Runoff Data in Yom and Pasak Basins

1.พิสิฐ เฮ็งดี

2.วลารักษ์ เตชนิมิตยิ่งยง

ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 08/2560
11
2560 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อเตรียมฐานข้อมูลสำหรับแบบจำลอง DWCM-AgWU ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่และลุ่มน้ำแม่กลอง

Application of Geographic Information System to prepare database for DWCM-AgWU model in the Chao Phraya and Mae Klong River Basins

1.อโณทัย ตันติภัณฑรักษ์

2.ปฏิมา สี่หมื่น

อ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์ 07/2560
12
2560 การศึกษาและเปรียบเทียบอุณหภูมิของน้ำในบ่อน้าที่ปูด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน

The comparison of water temperature in ponds made from different materials

1.ธนกาญจน์ บุญอุ้ม

2.พิชญ์วดี หากิจจา

ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 06/2560
13
2560 การศึกษาแรงดันน้ำภายในท่อด้วยแบบจาลองกายภาพอุโมงค์ผันน้ำ

A study of pressure in water diversion tunnel using the physical model

1.ดารารัตน์ วัฒนะศิริ

2.สินิทธา สมบูรณ์

ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 05/2560
14
2560 การศึกษาความยาวของน้ำกระโดดภายในอาคารรับน้ำทางเข้าอุโมงค์ที่มีประตูควบคุมการปิด-เปิด

The length of hydraulic jump in the regulator structures in front of water diversion tunnel

1.สิทธิโชค อยู่โต

2.ชาติชาย สุขเทียบ

ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 04/2560
15
2559 การประเมินประสิทธิภาพการให้น้ำแก่ข้าวโพดฝักอ่อนโดยระบบน้ำหยดแรงดันต่ำ

Determination of water efficiencies in baby corn farming using a low pressure drip irrigation system

1.ชนะ ดอกกุหลาบ

2.อรรถชัย นิลเอวะ

ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ 20/2559
16
2559 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำนองสูงสุดและรูปร่างลำน้ำ

Correlation analysis between flood peak and geometry river

1.ฐิติศักดิ์ สุขเกษม

2.ก้อง กาญจนสุธา

อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ 19/2559
17
2559 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำหลากสูงสุดของพื้นที่รับน้ำฝนหนึ่งตารางกิโลเมตรของ 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย

Flood Peak Yield Analysis for 25 Water Basins in Thailand

1.ณรงศักดิ์ พิมใจใส

2.นนท์ธิดา เปล่งวุฒิไกร

อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ 18/2559
18
2559 การเปรียบเทียบการใช้ข้อมูลฝนดาวเทียมและฝนตรวจวัดเพื่อประเมิน ปริมาณน้ำท่าเบื้องต้นโดยการประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง SWAT

Comparison of rainfall data from satellites and station data to assess runoff quantity using SWAT model

1.เกียรติศักดิ์ น้าขาว

2.ชุติพงศ์ น้าใจสุข

อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค 17/2559
19
2559 การออกแบบคูส่งน้ำ วิทยาเขตกาแพงแสน

Design of farm ditch at Kamphaeng Saen Campus

1.วันชนก ศรีใจอินทร์

2.สรัฎฐ์ ทองเพียง

3.พิพากษ์ ปิยภัทร์

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 16/2559
20
2559 การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำใน พื้นที่โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาก้าแพงแสน

Using of Geographic Information Systems to support Water Allocation in Kamphaeng Saen Operation and Maintenance Project

1.ทศพล ดวงผาสุข

2.ศักดิธัช อยู่ศิริ

อ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์ 15/2559
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>