โครงงานวิศวกรรมชลประทาน Connecting..
dbConn
  หน้าหลัก ห้องสมุดออนไลน์ ค้นหาจาก คำค้น  
 
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 603 รายการ  
ที่ ปีการศึกษา ชื่อโครงงาน ผู้จัดทำโครงงาน ประธานโครงงาน เอกสาร
1
2560 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจาลอง NSFM โดยใช้ปรากฏการณ์เอ็นโซ่

Sensitivity analysis of NSFM mode for Maeklong river Basin using ENSO events

1.ณัฐภัทร จานงค์ทรัพย์

2.วีรภพ ศูนย์กลาง

อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ 17/2560
2
2560 การศึกษาการลดอัตราการระเหยของน้าในแหล่งน้า

Decreasing Evaporation Loss in Water Resources

1.ณัฐวุฒิ ไวยโอรส

2.ปรัชญ์ จรัลชวนะเพท

อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ 15/2560
3
2560 การวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำของการเลี้ยงกุ้งขาว

Analysis of water use of white shrimp (Litopenaeus vannamei) culture

1.กาญจนภิษก์ ทะทอง

2.ณัฐรินีย์ คิ้วองอาจ

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 14/2560
4
2560 การวิเคราะห์การจัดการระบบการเพาะปลูกโครงการชลประทานเจ้าพระยาตอนล่าง

Analysis of Management System for Cultivation of Lower Chao Phraya Irrigation

1.ธนกร นรสิงห์

2.ธันวนนท์ ศักดิ์สิทธิ์

3.กนิษฐ์ ขวัญเมือง

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน 13/2560
5
2560 การออกแบบและประเมินราคาโรงเรื่อนปลูกพืชขนาดเล็ก

Design and Cost Estimation for Small Greenhouse

1.พีรพล พุฒิเพ็ญ

2.ดวง ห้าวหาญ

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 11/2560
6
2559 การประเมินประสิทธิภาพการให้น้ำแก่ข้าวโพดฝักอ่อนโดยระบบน้ำหยดแรงดันต่ำ

Determination of water efficiencies in baby corn farming using a low pressure drip irrigation system

1.ชนะ ดอกกุหลาบ

2.อรรถชัย นิลเอวะ

ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ 20/2559
7
2559 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำนองสูงสุดและรูปร่างลำน้ำ

Correlation analysis between flood peak and geometry river

1.ฐิติศักดิ์ สุขเกษม

2.ก้อง กาญจนสุธา

อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ 19/2559
8
2559 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำหลากสูงสุดของพื้นที่รับน้ำฝนหนึ่งตารางกิโลเมตรของ 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย

Flood Peak Yield Analysis for 25 Water Basins in Thailand

1.ณรงศักดิ์ พิมใจใส

2.นนท์ธิดา เปล่งวุฒิไกร

อ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ 18/2559
9
2559 การเปรียบเทียบการใช้ข้อมูลฝนดาวเทียมและฝนตรวจวัดเพื่อประเมิน ปริมาณน้ำท่าเบื้องต้นโดยการประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง SWAT

Comparison of rainfall data from satellites and station data to assess runoff quantity using SWAT model

1.เกียรติศักดิ์ น้าขาว

2.ชุติพงศ์ น้าใจสุข

อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค 17/2559
10
2559 การออกแบบคูส่งน้ำ วิทยาเขตกาแพงแสน

Design of farm ditch at Kamphaeng Saen Campus

1.วันชนก ศรีใจอินทร์

2.สรัฎฐ์ ทองเพียง

3.พิพากษ์ ปิยภัทร์

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 16/2559
11
2559 การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำใน พื้นที่โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาก้าแพงแสน

Using of Geographic Information Systems to support Water Allocation in Kamphaeng Saen Operation and Maintenance Project

1.ทศพล ดวงผาสุข

2.ศักดิธัช อยู่ศิริ

อ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์ 15/2559
12
2559 การจ้าลองสภาพน้ำท่วมในพื้นที่ราบลุ่มตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยแบบจำลอง A Seamless-DIF Model

Flood Simulation in the Upper Chao Phraya Basin by using A Seamless- DIF Model

1.สันติ ศักดิ์ศิริโสภาค

2.สิรวิชญ์ บุญแถม

อ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์ 14/2559
13
2559 การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้าในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง

Using of Geographic Information System to support Water Allocation in Song Phi Nong Operation and Maintenance Project

1.สิรวิชญ์ วงษ์สุวรรณคูหา

2.คมกฤช เด่นดวง

อ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์ 09/2559
14
2559 การจำลองมาตรวัดทางชลศาสตร์โดยการคำนวณผลทางพลศาสตร์ของไหล

Flow Meter Simulation by Computational Fluid Dynamic

1.ฤทัยวรรณ คำดี

2.ปัทม์วัลลิ์ สุวรรณฉัตร

3.สุพานี แก้วมีมา

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 08/2559
15
2559 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบประปาบาดาลในอำเภอกำแพงแสน

Comparison of water management system for groundwater supply at Kamphaengsaen district

1.ศราวุธ แซ่ลี

2.ธีรยุทธ นิยม

3.สุพัตรา แก้วปัญญา

ผศ.ดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน 07/2559
16
2559 การศึกษาค่าความอ่อนไหวของพารามิเตอร์ในแบบจำลอง SWAT เพื่อใช้ในการประเมินปริมาณน้ำท่าลุ่มน้ำแม่กลอง

The Study of parameter sensitivity of SWAT model for runoff simulation in Maeklong River Basin

1.แพรววดี หงษาวง

2.เรวดี สามสาลี

อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค 06/2559
17
2559 การจำลองการไหลผ่านโรตามิเตอร์ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหล

Flow Simulation Through Rota Meters by Computational Fluid Dynamics

1.ธนกฤต บรรณสาร

2.รักบดินทร์ ยี่หลั่นสุวรรณ

3.สรศักดิ์ จันทรกูล

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ 05/2559
18
2559 การลดการรั่วซึมของน้ำผ่านผ้าใบคอนกรีต

Reducing water seepage losses through concrete fabric

1.ขวัญจิรา ซุนฮิม

2.ณัฐวัตร แก้วแผ่ว

3.วรุตม์ คงเมือง

ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 04/2559
19
2559 การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลน้ำท่าในลุ่มน้ำของประเทศไทย

A Development of Information System of Runoff Data in Thailand River Basin

1.วิทิต เดชพิทยานันท์

2.สมบูรณ์ วงษ์ทองดี

3.ธณัชชัย วิยานนท์

4.โกวิท ภูโชคชัย

1.ณัฐดนัย จุลทรักษ์

6.กฤษดา ศิริรัตนพงษ์

ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 03/2559
20
2559 การศึกษาการลดการระเหยของน้ำในสระเก็บน้ำขนาดเล็กโดยใช้ลูกบอลพลาสติก

Decreasing Evaporation Loss in Water Resources Using the Plastic Ball

1.จิรภานนท์ ภัทรพงศ์ธาริน

2.จรายุทธ กองแก้ว

อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค 02/2559
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>