Connecting..
dbConn
  หน้าหลัก ห้องสมุดออนไลน์ ค้นหาจาก คำค้น  
 
ค้นหาจาก ทั้งหมด : คำค้น - : พบ 633 รายการ  
ที่ ปีการศึกษา ชื่อโครงงาน ผู้จัดทำโครงงาน ประธานโครงงาน เอกสาร
1
2562 การวิเคราะห์สมดุลน้ำ และศักยภาพการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง

An analysis of water balance and water supply potential of Sakaekrang River Basin

1.พัชร จักพัด

2.ศิวพันธ์ นาคอ้าย

3.ศูภณัฐ อุบาลี

อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค 26/2562
2
2562 การศึกษาสมดุลน้ำ และศักยภาพน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์

Study of water balance and water supply potential in Prachuap Khiri Khan Coastal Basin

1.ปิยวุฒิ พุ่มกุมาร

2.สุวรรณา ชินมูนี

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน 20/2562
3
2562 การประยุกต์เทคนิคการปลูกข้าวแบบประณีตด้วยระบบสปริงเกลอร์

Application of system of rice intensification technique with sprinkler

1.ภัทรพล แก้วพิกุล

2.กุลสินี หิรัญวงศ์

3.ธฤต ลิขิตภิญโญ

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 19/2562
4
2562 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง DWCM-AgWU เพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

Application of The Distributed Water Circulation Model incorporating Agricultural Water Use to Assess the amount of water inflow into Naruebodindrachinta Reservoir

1.ธีรศักดิ์ ซ้ายอ่อน

2.รัตนวลี จันทร์ตรี

อ.ดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์ 18/2562
5
2562 การประเมินประสิทธิภาพการชลประทานแบบร่องคูสำหรับกล้วยในแปลงทดลองของ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Evaluation of Furrow Irrigation Efficiency for Bananas in Experimental Field of Department of Irrigation Engineering

1.นทีทิพย์ ปัญญาชัย

2.บัณฑิต แก้วผลึก

3.อุดมศักดิ์ ตลอดไธสง

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 17/2562
6
2562 การประยุกต์การปลูกข้าวแบบประณีตด้วยระบบน้ำหยด

Application on system of rice intensification by using drip irrigation system

1.รวีพร นฤดีศรีอุทัย

2.วงศพัทธ์ กิมน้อย

3.สุนันทา นิลสนธิ

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 16/2562
7
2562 สถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศอัตโนมัติเพื่อการหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

Automatic Weather Station for Reference Crop Evapotranspiration

1.สิทธิชัย เจตนาเจริญชัย

2.สมยศ มะลิ

3.ชาลี เทียนทอง

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 15/2562
8
2562 การพัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือสาหรับห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทาน

Development of equipment management systems for irrigation technology research laboratory

1.อมรา แสงแก้ว ผศ.ดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน 14/2562
9
2562 การศึกษาการทำงานของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก

A Study on the Operation of Small Scale Solar Pump

1.นฤตย์ จันทร์น้อย

2.กล้าหาญ ศรีคำผ่อง

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 13/2562
10
2562 การคาดการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยโดยการใช้ดัชนี ภูมิอากาศโลก

Rainfall prediction in the Eastern Watershed, Thailand using large scale circulation Indices.

1.อัญชลี ชาโชติ

2.เกศกนก มีเรือง

อ.ดร.เกศวรา สิทธิโชค 12/2562
11
2562 ปริมาณความต้องการน้ำและค่าวอเตอร์ฟุตปริ้นท์ระบบปลูกข้าว กข 41 กรณีศึกษา : พื้นที่ปลูกข้าว กข 41 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

Title Crop water requirement and Water footprint of RD 41 Rice cultivation system A case study : RD 41 rice cultivation area in Bang Len District, Nakhon Pathom Province

1.ธนาธร เรืองหิรัญวนิช

2.พสิษฐ์ นาคทอง

รศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ 11/2562
12
2562 การศึกษาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา : พื้นที่ปลูกยางพารา หมู่ 3 และ 4 อำเภอสังขะ

A study of rubber trees cultivation water footprint in Surin Province. Case Study: Cultivation area Moo.3 and 4 Amphoe. Sang Kha

1.ณัฐกานต์ แท่นแก้ว รศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ 10/2562
13
2562 การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของทุเรียนพันธุ์หมอนทองในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

Evaluation of fresh Monthong durian water footprint in large-scales agricultural project area Case study: Khlong Pun Subdistrict, Klaeng District, Rayong Province and Song Phi Nong Subdistrict, Tha Mai District, Chanthaburi Province

1.จิรายุทธ คชฤทธิ์

2.ธนาธิป ขวัญทอง

3.ธนาวุฒิ โพธิ์ทองคำ

รศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ 09/2562
14
2562 การศึกษาหาอัตราการไหลและการสลายพลังงานของการไหลผ่านฝายกล่องตาข่าย

A study of flow rate and energy dissipater of flow through gabion weir

1.ทัตพงศ์ สุทธิวรา

2.พงศธร แสงวิรุณทร

3.ศักรินทร์ ค้าเจริญ

รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 08/2562
15
2562 การศึกษาประสิทธิภาพการลดการระเหยของแหล่งน้ำขนาดเล็กโดยใช้ขวดน้ำพลาสติก

Decreasing Evaporation Loss in Water Resources Using the plastic bottles

1.กิตติพัฒน์ ไกยะวงค์

2.จิรัฏฐ์ เย็นสบาย

3.ประพฤติ สุ่มเงิน

ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ 07/2562
16
2562 การประยุกต์ IrriSAT เพื่อวางแผนในการจัดส่งน้ำชลประทาน ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน

Application of IrriSAT for Water Delivery Planning of Phanom Thuan Operation and Maintenance Project

1.จีระนันท์ ห้วยหงษ์ทอง

2.ชนัตถ์นิธิป เอกธนินท์ธร

อ.ดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 06/2562
17
2562 การศึกษาปริมาณการไหลพื้นฐานจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

A study on Baseflow in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan

1.ธนภรณ์ จันทร์สว่าง

2.ศุภกิจ ว่องไววณิชกุล

3.ศรณ์ชนก ปราณอุดมรัตน์

ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ 05/2562
18
2562 กำหนดการให้น้ำพืชโดยใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินชนิดคาปาซิทีฟ ร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Irrigation scheduling using capacitive soil moisture sensor and Internet of Things (IoT).

1.สุรภา สีสอาด

2.ปภัสรา สาระวรณ์

3.สุภาพร พัฒนแก้ว

อ.ดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 04/2562
19
2562 การลดค่าความนำชลศาสตร์ของดินลูกรัง โดยผสมขี้เถ้าแกลบ ขี้เถ้าถ่าน และมูลวัว

Reduction of hydraulic conductivity of lateritic soil by mixing with rice hull ashes, ashes, and cow dung.

1.กันตพัฒน์ คูณณิชาธนะวัฒน์

2.พลวิชญ์ ประยุรจตุพร

3.วิวัฒน์ กาญจนเอกรินทร์

รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 03/2562
20
2562 การศึกษาความสามารถในการทนแรงดึงของรอยต่อผ้าใบคอนกรีต

An experimental study on the tensile strength of concrete fabric joint.

1.จีรนันท์ จันทร์มณี

2.นิศารัตน์ ลิ้มอุดมทรัพย์

3.ธนากร ทูลยอด

รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ 02/2562
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>